چگونه می توان مغز خود را بازیابی کرد ؟

مغز، سیستم عصبی، و ذهن انسان واقعاً شگفت انگیز هستند. مطمئنم آن حرف پیش پا افتاده را در مورد این که چطور ما تنها از 10 درصد ظرفیت مغزمان استفاده میکنیم شنیده اید. اکثر مردم معتقدند که اگر ما قادر بودیم که به مقدار بیشتری دسترسی داشته باشیم، سرانجام به نقطه ای می رسیدیم که چیزهایی را که الان معجزه می نامیم تبدیل به چیزهای عادی می شدند.

مردم اغلب مغز را با کامپیوتر مقایسه می کنند، که از آنجایی که کامپیوترها در اصل از روی مغز انسان الگوبرداری شدند، مقایسه خوبی است - البته با یک تفاوت عمده : ما می دانیم که کامپیوترهای ما چه کاری می توانند انجام دهند، و چه کاری نمی توانند انجام دهند. در مقایسه، جدیدترین تحقیق می گوید که ظرفیت مغز ما حداقل 10 برابرِ برآورد قبلی است. برآورد جدید در حدود یک کادریلیون بایت از حافظه است، که به طور تقریبی به اندازه همه اینترنت است.
 

وقتی به این قضیه نگاه می کنم، این ضرب المثل قدیمی که هیچ کس واقعاً تغییر نمی کند بیشتر برای من قابل فهم می شود. وقتی اراده هشیار ما ( خودآگاه ) با دستور کار ناهشیارمان ( ناخودآگاه ) کشمکش می کند، هر بار ناهشیار پیروز می شود، و تقریباً غیرممکن است که این وضعیت از طریق نیروی اراده محض تغییر کند. ذهن ناهشیار شما در بین سایر کارهای دیگرش، هنگامی که تنفس، ضربان قلب، و ... را تنظیم می کند، به طور پیوسته و در همه زمانها یکی از این چهار "دکمه" را بر پایه سیگنال هایی از عمیقترین دستورها و برنامه ریزی خاطرات شما است را فشار می دهد. این چهار دکمه عبارتند از:

● موفقیت
● شکست
● خنثی، به معنی "بدون تغییر"
● اضطرار

بازیابی دوباره این چهار دکمه اکنون به یک موضوع مورد علاقه تبدیل شده است. من در مورد مردمی می شنوم که عمل جراحی، دارو، مکملهای طبیعی، مشاوره، و حتی ترفندهای احمقانه مانند ضربه زدن به خود با یک نوارِ کشی را امتحان میکنند. اما این کارها در بهترین حالت خود نیز فقط از بین برنده عالمت ها هستند . این کارها به طور ذاتی به این معنی است که شما در حال یافتن نیستید، بلکه فقط در حال غلبه بر آنها هستید ، که معنی اش این است که قرار است باقی عمر خود را مشغول این کار باشید.

خب، من نمی خواهم باقی عمرم را درگیر باشم . من بهترین زندگی ممکن را برای خودم ، همسرم ، و بچه هایم می خواهم و می دانم که شما هم در این مورد با من هم عقیده هستید .

در یک تحقیق تازه منتشر شده که سرخط خبرها را در جهان به خود اختصاص داد، مرکز پزشکی دانشگاه جنوب غربی اعلام کرد که آنها منبع واحد و یگانه تقریبا همه کسالت ها و بیماری ها را کشف کرده اند . آنها گفتند : " وقتی که ما کشف کنیم که چگونه این منبع را بازسازی کنیم، این کار بین ابتلا یا عدم ابتلا به سرطان ، افسردگی یا عدم افسردگی ، موفق بودن یا نبودن ، تفاوت ایجاد می کند ." و این منبعی که آنها کشف کردند ، خاطرات ما بود ، که حضرت سلیمان زمانی آن را " مسائل مربوط به قلب " نامید .

ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ. ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﺍﻣﺎ ﺫﻫﻦ ﻧﺎﻫﺸﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﻨﻜﺎﺵ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﻤﺎ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ؟ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﻨﻴﺪ، ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ، ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ، ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻣﻲﻣﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺲ ﺭﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻫﺸﻴﺎﺭﺗﺎﻥ ﺷﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺮﺏﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ. 

ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻗﺼﺪ ﻫﺸﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢﺁﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﺸﻴﺎﺭﺗﺎﻥ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺩﻛﻤﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﻼﻑ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ! ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﻳﺪ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻴﺪ، ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ.
 

 ” ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ، ﻫﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﻫﺮ ﻓﻜﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ​ ”

ﺍﺧﻴﺮﺍً ﻧﺸﻨﺎﻝ ﺟﺌﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ در مقاله ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻩ اند، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻢ، ﻳﻚ ﺧﻴﺰﺵ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺭﺥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺁﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ، ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺸﺐ ﺁﻥ ﺩﻛﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ­ﻓﺸﺎﺭﺩ، ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺴﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. 

ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻐﺰﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻍﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺩﻛﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻔﺸﺎﺭﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ، ﻣﻐﺰ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲﻛﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﻣﻲﺁﻳﻴﺪ، ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﻔﺘﺪ!

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯﻫﺮ ۱۰۰ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻓﺘﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ، ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۸ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﻲ ﺁﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ. 
ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ( هیلینگ کد ) ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻓﻴﺰﻭﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ. 
 

ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﻟﻮﻳﺪ 
ترجمه مهدی مروی - ( www.marvi5.ir )

 


 

بیشتر بخوانید :

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻴﻠﻴﻨﮓ ﻛﺪ (ﻛﺪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ)

خاطرات سلولی مخرب

هر آنچه که باید در مورد استرس بدانید